reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vydaný realitnou kanceláriou Reality interiéry abramo, prevádzkovanou : Bc. Kamil Diňa – ABRAMO, so sídlom Pri prameni 17, 054 01 Levoča, IČO : 47 313 978, DIČ : 107 269 80 99

Prevádzka: Reality interiéry abramo, Hlavná 68, 040 01 Košice

 1. Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných realitnou kanceláriou v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom. Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym Reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) (ďalej len “reklamácia”). Reklamácie vybavuje : Bc. Kamil Diňa – ABRAMO, mobil : 0905351886.
 2. Klientom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby (ďalej len „klient“).
 3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tj. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len ako „Služby”). Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady. Realitná kancelária môže vystaviť faktúru len za reálne poskytnuté Služby a len podľa aktuálne platného cenníka.
 4. Realitná kancelária je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej realitnej kancelárie v priestoroch BPMK, Hlavná 68, 040 01 Košice. Klient potvrdzuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom svojim podpisom na Zmluve o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluve.
 5. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad (faktúru) o poskytnutí Služby.
 6. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej Služby, prípadne za nesprávne vyfakturovanú sumu odmeny, musí klient u Bc. Kamil Diňa uplatniť bez zbytočného odkladu, t.j. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
 7. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 1.6 tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.
 8. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u realitnej kancelárie, a to písomne (e-mailom, alebo poštou na vyššie uvedené kontaktné údaje), prípadne osobne v prevádzke realitnej kancelárie. Realitná kancelária zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.
 9. Bc. Kamil Diňa spíše s klientom o reklamácii, ktorá je uňho uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
 10. Reklamácia bude realitnou kanceláriou vybavená do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Bc. Kamil Diňa s klientom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) kalendárnych dní (lehota nevyhnutná na nestranné posúdenie a vyriešenie reklamácie).
 11. Realitná kancelária oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie a vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V odôvodnených prípadoch pokiaľ nemožno vadu bezodkladne odstrániť, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
 12. Reklamácia klienta môže byť uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované realitné služby.
 13. Reklamácia klienta musí byť vybavená v lehote tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 14. Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (poštou, alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii, alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z.). Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 15. Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/Alternativneriesenie- spotrebitelskych-sporov.soi).
 16. Realitná kancelária je povinná viesť si evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje : dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Bc. Kamil Diňa vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli uňho uplatnené.
 17. Na základe zistení vykonaných z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 18. Ustanovenia bodov 1. až 17. sa primerane vzťahujú aj na maklérov realitnej kancelárie Reality interiéry abramo.
 19. Realitná kancelária, jej makléri, zamestnanci zaisťujú ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.