zásady ochrany osobných údajov

Identifikačné údaje realitnej kancelárie Reality interiéry abramo: Bc. Kamil Diňa – ABRAMO so sídlom Pri prameni 17, 054 01 Levoča, IČO: 47 313 978, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad pod č.: 740-29125, DIČ : 107 269 80 99, prevádzka: Reality interiéry abramo, Hlavná 68, 040 01 Košice.

Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy/Dohody. Vaše osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, teda ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie Zmluvy/Dohody, ktorej ste zmluvnou stranou.

Vaše osobné údaje nebudú poskytované inému príjemcovi, ani nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Niektoré údaje týkajúce sa Vašej nehnuteľnosti (popis, príp. lokalita, fotografie…) budú zverejňované na našej internetovej stránke www.abramo.sk a na realitných internetových stránkach za účelom získania potenciálneho klienta pre Vašu nehnuteľnosť.

Vaše osobné údaje bude realitná kancelária Reality interiéry abramo spracúvať po dobu trvania Zmluvy/Dohody, predĺženú o obdobie piatich rokov pre prípad uplatnenia zodpovednostných nárokov . Po uplynutí uvedenej lehoty vymažeme Vaše osobné údaje zo svojej evidencie.

Máte právo požadovať od Reality interiéry abramo prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby v podobe potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám o:

 • účele spracúvania osobných údajov
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu, alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine, alebo o medzinárodnej organizácii,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby,
 • ich vymazanie, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od Vás,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v ktorých prípadoch Vám poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás.

 
Na Vašu žiadosť Vám tiež budú poskytnuté osobné informácie, ktoré o Vás realitná kancelária Reality interiéry abramo spracúva, a to spôsobom podľa Vašej požiadavky. Za opakované poskytnutie osobných údajov o ktoré požiadate sme oprávnený Vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Máte právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne. Máte právo na doplnenie osobných údajov, ak sú neúplné s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov.

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak :

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo inak spracúvali,
 • odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajova neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo také, ktoré je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Reality interiéry abramo, alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu, alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

 
Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:

 • namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Reality interiéry abramo už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie Vášho právneho nároku, alebo namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 
Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak:

 • je toto spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo také, ktoré je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov realitnej kancelárie Reality interiéry abramo, alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli realitnej kancelárii Reality interiéry abramo v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia týchto podmienok :

 • ak je to technicky možné a
 • ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, z dôvodu potreby spracúvať Vaše osobné údaje na plnenie Zmluvy/Dohody, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy/Dohody na základe žiadosti dotknutej osoby a
 • ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 
Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, sú potrebné pre plnenie Zmluvy/Dohody s Vami. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je povinné. V prípade ich neposkytnutia, však nebude možné uzatvoriť Zmluvu/Dohodu medzi Vami a realitnou kanceláriou Reality interiéry abramo, a teda ani nebude možné Vám poskytnúť naše služby.

Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania a nedochádza k rozhodnutiam, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania a ktoré by mali právne účinky, ktoré by sa Vás týkali, alebo Vás významne ovplyvňovali.